Faq
Kan man være anonym når man sender inn bekymringsmelding?

Vi kan dessverre ikke garantere anonymitet, da lovverket stiller strenge krav til hva som kan unntas offentlighet. Som offentlig myndighetsutøver er vi lovpålagt å føre postjournal, der alle saker i utgangspunktet skal publiseres. Vi har imidlertid mulighet til å skjerme deler av eller hele innholdet samt innmelders kontaktopplysninger ved visse anledninger. Et eksempel der skjerming kan innvilges er hvis offentliggjøring innebærer en fare for innmelders liv og helse. Et annet eksempel kan være at bekymringsmeldingen inneholder personsensitive opplysninger særskilt kategori (helse, trosretning, politisk ståsted, seksuell legning osv.).

Hvor mange røykvarslere må jeg ha hjemme?

Alle boliger skal ha brannalarmanlegg eller røykvarslere. Du må ha minst én røykvarsler i hver etasje. De skal være plassert slik at de kan oppdage og varsle om brann på kjøkken, i stua, sonen utenfor soverom og i sonen utenfor teknisk rom. Det kan ikke være dør mellom et rom som skal dekkes og rommet der røykvarsleren er plassert. Har du for eksempel åpen løsning vil en røykvarsler kunne dekke både kjøkken og stue. Hvis du har dør mellom, må du ha en røykvarsler i hvert av rommene. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom, også når døren mellom rommene er lukket. Les mer

Optisk eller ionisk røykvarsler- hva bør jeg velge?

En optisk røykvarsler «ser» de litt større partiklene i den giftige røyken som dannes når en ulmebrann utvikler seg. Boligbranner starter ofte som ulmebranner i møbler og elektrisk utstyr. Med en optisk røykvarsler er sjansen større for at du blir varslet tidlig ved ulmebrann.

En ionisk røykvarsler «føler». En brann med høy temperatur og mye flammer kalles gjerne en «høyenergibrann». Røyken fra en slik brann inneholder ioniske gasspartikler, som en ionisk røykvarsler reagerer på. I boliger er ikke høyenergibranner like vanlige som ulmebranner.

Hvis du har mulighet, velg en røykvarsler som er en kombinasjon av optisk og ionisk, og husk at det finnes flere røykvarslere du kan seriekoble slik at alle varsler samtidig ved brann. Det er spesielt viktig dersom boligen din har flere etasjer.

Husk å feste røykvarsleren på høyeste punkt i tak, minst 50 cm ut fra vegg.

Hva er generelt bålforbud?

I Norge må alle vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Dette gjelder alle, hele tiden og over alt.

I tillegg har vi et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september hvor det er forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i, eller i nærheten av, skog og annen utmark. Brannvesenet kan i spesielle tilfeller likevel gi tillatelse til å tenne bål, hvis du søker om dette. Sjekk alltid hvilke regler som gjelder for din kommune før du tenner bål.

Strender vil oftest regnes som utmark og vil da være omfattet av det generelle bålforbudet. Hvis man likevel ønsker å tenne bål eller grille, må man søke om tillatelse fra kommunen.

Selv om det er generelt bålforbud har du lov til å tenne bål der det er opplagt at det ikke kan starte en brann. Det skal svært mye nedbør til for at det opplagt ikke kan føre til brann.

Ved overtredelse av aktsomhetsplikten, eller det generelle bålforbudet, kan man straffes med bot eller fengsel.

I noen kommuner finnes det lokale forskrifter om bål som er strengere enn forskrift om brannforebygging, for eksempel i Oslo. Da er det den lokale forskriften som gjelder.

Hva gjør jeg ved skogbrann?

De fleste skogbranner skyldes menneskelig aktivitet. Bålbrenning og grilling er den vanligste årsaken. Hvis du forårsaker eller oppdager en skogbrann, varsle 110 så raskt som mulig. For at brannvesenet skal kunne slokke en skogbrann er det viktig med tidlig varsling.

Hvordan fyrer jeg riktig i peis/vedovn?

Fyrer du med fuktig ved, så danner det seg beksot i pipa, som igjen kan føre til pipebrann. Slik fyrer du riktig:

  1. Bruk altid tørr ved
  2. Ha god trekk til det har tatt skikkelig fyr
  3. Reguler trekken slik at det brenner med rolige flammer
  4. Legg på litt og litt ved for å fyre jevnt
  5. Bruk aldri tennvæske, bensin eller andre brennbare væsker i peisen eller ovnen
Når kommer feieren?

Hvis du betaler feieravgift til kommunen der du bor, vil pipen din feies etter behov. Feieren kommer også hjem til deg og kontrollerer piper og ildsteder ved behov.

Hvor mange rømningsveier må jeg ha fra boligen min?

Hovedkravet er at alle boliger skal ha minst én rømningsvei som fører direkte til det fri. Boliger med flere bebodde etasjer må ha alternative rømningsveier i tillegg. Kravene til rømningsvei som gjelder for din bolig kommer an på når boligen ble bygget. Det er krav fra byggetidspunkt som gjelder. Dersom bygget er endret i nyere tid, er det krav fra tidspunkt for ny byggesak som gjelder.

Eksempel: Bygg som er oppført før 1985 må oppgraderes til byggeforskrift 1985-nivå eller høyere. Bygges det loftsleiligheter i en gammel gård utløser det ny byggesak og det er dagens regelverk som må legges til grunn.

Når det er snøkaos om vinteren, og ikke brøytet, eller biler står parkert i veien, hvordan kommer dere frem til meg?

Ved mye snø og dårlig brøyting kan brannmannskapene få problemer med å komme frem enkelte steder. Snømåking er ofte en kommunal oppgave, så ta kontakt med kommunen du bor i. Hvis du fortsatt er bekymret, send en bekymringsmelding. Brannvesenet oppfordrer alle bilister til å tenke over hvordan de parkerer ved store snømengder. Det er viktig at brann- og andre utrykningsbiler kommer fram.

Hvor kan jeg levere gamle/brukte slokkeapparater?

Brannslokkeapparater med eller uten rester skal leveres inn som farlig avfall på en miljøstasjon, eller til minigjenbruksstasjoner.

Hva gjør jeg hvis det begynner å brenne?

REDDE

Hvis du er den som oppdager brann, sørg for å varsle de andre i boligen. Rop «Brann! Brann!». Hjelp hverandre slik at alle kommer seg ut i sikkerhet. Møt opp på et avtalt møtested slik at dere raskt får oversikt over om alle er ute. Husk at du ALDRI MÅ RØMME GJENNOM BRANNRØYK. Den er svært giftig og kan gjøre deg bevisstløs på få sekunder.

VARSLE

Varsle brannvesenet på nødnummer 110. Oppgi nøyaktig adresse og følg instruksene fra brannvesenet. Ikke legg på før du får beskjed om at det er greit.

SLOKKE

Dersom brannen ikke har blitt større enn at det er mulig å slokke den, forsøk å slokke med tilgjengelig slokkeutstyr. Slokkeapparat eller husbrannslange er det aktuelle for de fleste. Hvis brannen utvikler seg raskt, overlat jobben til brannvesenet. Det viktigste er at ikke liv går tapt.

Hvordan velger jeg riktig slokkeutstyr?

Alle boliger skal ha brannslokkeutstyr. For å finne slokkeutstyret som passer best for deg og din bolig, følg linken til sikker hverdag: https://www.sikkerhverdag.no/brann/slokke-brann/velg-riktig-brannslokkeutstyr/

Plikter styret for et sameie/borettslag å gjennomføre jevnlige brannøvelser for alle sameiere/andelseiere?

Styret i sameier og borettslag plikter på vegne av eier(e) å drive systematisk sikkerhetsarbeid, jf. § 9, første ledd i forskrift om brannforebygging. Eier skal også kunne dokumentere at virksomheten (borettslaget/sameiet) har oppfylt kravene i §§ 4 – 9. Det vil si at eier/styret har en plikt til å sørge for at brannsikkerheten i bygget til enhver tid er god nok, og for å ha et system som ivaretar dette. Å gjennomføre jevnlige brannøvelser kan være et tiltak i det systematiske sikkerhetsarbeidet, men det er ikke et spesifikt krav om brann- eller evakueringsøvelser i forskrift om brannforebygging.

Brannvesenet oppfordrer samtlige innbyggere i Norge til å gjennomføre jevnlige evakueringsøvelser uavhengig av type bolig. På denne måten er du bedre forberedt dersom det skulle oppstå en brann.

Hva er regelen for oppbevaring av barnevogner og andre ting i fellesrom? Særlig trapperom og rømningsveier.

Vår erfaring viser at lagring av brennbare materialer i rømningsveier og fellesarealer, øker sannsynligheten for at noen vil tenne på. I tillegg er lagring av gjenstander i rømningsveiene til hinder, og vil gjøre det vanskelig å ta seg raskt ut av bygget om en brann eller andre farer skulle oppstå.

I forskrift om brannforebygging settes det krav til at bruker av byggverket «skal unngå unødig risiko for brann, og sørge for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon», jf. § 11 andre ledd. Av veiledningen til forskriften fremgår det at dette kravet innebærer «både et forbud mot å plassere gjenstander eller andre hindringer i rømningsveiene, og plikt til å fjerne etablerte hindringer i rømningsveiene».

Hovedregelen er derfor at det er forbudt å plassere og lagre gjenstander eller andre hindringer i rømningsvei, herunder barnevogner.

Hva er brannvesenets anbefaling når det gjelder parkering av el-biler i garasjeanlegg?

Elbiler kan parkeres i garasjeanlegg, men det anbefales bruk av parkeringsplasser i nærhet av inn- og utkjøring. Inntil 50 meter er normalt uproblematisk, men i noen garasjeanlegg er det for eksempel 200 meter eller mer til de innerste plassene. Brann i elbilbatteriet har en annen årsak og et annet forløp enn brann i en bensin- eller dieselbil. Brannenergien er mindre og utvikler seg saktere, og slokkearbeidet må utføres på en annen måte og kan ta lengre tid. Bakgrunnen er at brannen skyldes kortslutning og elektrokjemisk varmeutvikling inne i batteriet. Brannvesenet må benytte vann for å slå ned flammer og kjøle ned batteriet inntil den elektrokjemiske reaksjonen stopper. På grunn av at slokking av brann i elbil tar lengre tid, har brannvesenet i noen tilfeller sett seg nødt til å taue den brennende bilen ut av anlegget for å hindre brannspredning. For veileder om parkering av elbiler i garasjeanlegg, trykk her.

Går det greit å lade elbil i og utenfor garasje?

Lading av elbil vil ikke utgjøre noen risiko så lenge installasjonen er riktig prosjektert og utført av en registrert installatør. Hvis du skal lade og bruke elbil slik at det ikke medfører fare, må du sørge for at elbilen er normalt godt vedlikeholdt, at produsentens anvisninger følges, at ladeledning og kontakter er uten korrosjon og skader, og at ladestasjonen er utført i henhold til DSBs regelverk.