Personvernerklæring

Om personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen gir informasjon om hvordan brannvesenet mottar og bruker personopplysninger, og de rettighetene du har når vi behandler personopplysninger om deg. Brann- og redningsetaten i Oslo er ansvarlig databehandler for nettjenesten Branntips.no. Det brannvesenet som mottar bekymringsmeldingen er ansvarlig databehandler etter meldingen er mottatt.

1. Hva er en personopplysning?

Personopplysninger er informasjon som kan fortelle noe om en enkeltperson, slik som navn og kontaktinformasjon, adferdsmønster, interesser, vurderinger, samtalereferater, fotografier av enkeltpersoner, registreringsnummeret på en bil, IP-adresse, helseopplysninger og mye mer. Det avgjørende er om informasjonen kan knyttes til eller identifisere en enkeltperson eller en gruppe på mindre enn 5 personer.

2. Hva menes med behandling av personopplysninger?

Behandling er en sekkebetegnelse for alt som er mulig å gjøre med en personopplysning, det være seg alt fra å motta, samle inn, lagre, analysere, sammenstille, endre eller slette en personopplysning, med mer. Én og samme behandling vil normalt omfatte flere slike operasjoner.

3. Ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i Brann- og redningsetaten

Brannvesenet som mottar bekymringsmeldingen har det overordnede ansvaret for all behandling av personopplysninger som foregår innenfor virksomheten. Det enkelte brannvesen kan kontaktes for spørsmål om behandling av personopplysninger. Har du spørsmål som dreier seg om selve nettløsningen, kan disse adresseres til Brann- og redningsetaten i Oslo.

4. I hvilke tilfeller behandler brannvesenet personopplysninger?


Ved tilsynsoppgaver og annen offentlig myndighetsutøvelse

Brannvesenet utfører offentlig myndighetsutøvelse i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven og forskrift om brannforebygging. I denne sammenheng behandler brannvesenet blant annet personopplysninger til formål knyttet til tilsyn og saksbehandling, innbyggerhenvendelser og bekymringsmeldinger, koordinering, og utarbeiding av statistikk. Behandling av personopplysninger er en forutsetning for at brannvesenet skal kunne utføre sitt samfunnsoppdrag.

Grunnlaget for behandlingen er hjemlet i personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 e), som tillater behandling av personopplysninger når dette er nødvendig for offentlig myndighetsutøvelse. Dersom opplysningene inneholder særlige kategorier av personopplysninger, for eksempel opplysninger om helse, er behandlingen hjemlet i personvernforordningen artikkel 9 nr. 2 g).

5.Hvilke kategorier av personopplysninger blir behandlet?

Hvilke personopplysninger som behandles avhenger av formålet med behandlingen. Dette vil derfor variere. Ofte brukte personopplysninger er opplysninger om identitet, slik som navn og kontaktopplysninger, slik som telefonnummer, epostadresse og bostedsadresse.

Andre personopplysninger som behandles kan være brev, eposter og annen kommunikasjon, opplysninger om lovovertredelser, sertifisering, arbeidsforhold og helse. Disse personsensitive opplysningene er særlige kategorier av personopplysninger. Brannvesenet behandler kun denne type opplysninger når det er strengt nødvendig. Les mer om særlige kategorier av personopplysninger her.

Du kan når som helst be om innsyn i egne personopplysninger, se mer om dette nedenfor.

7. Hvor innhentes opplysningene fra og hvem deles de med?

Normalt blir personopplysningene sendt direkte fra privatpersoner, men kan også stamme fra andre offentlige myndigheter eller offentlig tilgjengelige registre.

I blant deles personopplysningene med andre, som oftest med andre offentlige myndigheter, men ikke begrenset til dette. Mottakerne må ha et eget rettslig grunnlag for å behandle personopplysningene.

8. Hvor lenge lagres personopplysningene?

Personopplysninger skal normalt ikke lagres ut over det som er nødvendig for å oppnå ett eller flere spesifikke formål. Personopplysninger som det ikke lenger er behov for, vil derfor bli slettet, med mindre annet følger av andre regelverk.

Som offentlig myndighet er brannvesenet underlagt omfattende arkivplikt. Saksdokumenter og andre opplysninger som er arkivpliktige vil derfor bli lagret i henhold til arkivloven med forskrifter, og kan derfor ikke slettes på vanlig måte. Ved feil i forsendelsen av meldinger fra branntips vil server forsøke i sende meldingen i opptil fem dager, før meldingen slettes fra server.

9. Dine rettigheter

Du har rett å få vite hvilke personopplysninger brannvesenet behandler om deg, og til å motta en kopi av personopplysningene. Du kan også be om informasjon om hvorfor vi behandler personopplysningene, navn på eventuelle mottakere, informasjon om hvor lenge opplysningene forventes å bli behandlet og hvor personopplysningene stammer fra.

Korrigering av personopplysninger

Dersom dine personopplysninger er feilaktige eller ufullstendige kan du be om å få opplysningene korrigert eller supplert med ytterligere opplysninger.

Sletting av personopplysninger

I noen tilfeller kan du kreve at brannvesenet sletter personopplysninger om deg. Som følge av blant annet arkivplikten etter arkivloven med forskrifter, vil denne rettigheten imidlertid være noe begrenset i offentlig sektor.

Rett til å trekke tilbake samtykke

I tilfeller der behandlingen skjer på bakgrunn av samtykke fra deg, har du når som helst anledning til å trekke samtykket tilbake. Behandlingen vil da normalt måtte opphøre. Dette påvirker likevel ikke lovligheten av den behandlingen som allerede har funnet sted.

Det skal være like lett å trekke tilbake som å gi et samtykke.

Begrensning av behandling

I noen tilfeller kan du kreve at behandlingen begrenses. Dette gjelder der du har bestridt riktigheten av personopplysningene, der behandlingen er ulovlig eller ikke lenger er nødvendig, eller der du har protestert mot den aktuelle behandlingen.

Protestere mot behandling

I noen tilfeller kan du protestere mot en behandling. Dette er begrenset til å gjelde i tilfeller der brannvesenet behandler dine personopplysninger som ledd i offentlig myndighetsutøvelse, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 e), eller når behandlingen skjer på bakgrunn av en interesseavveining etter personvernforordningen artikkel 6. nr.1 f).

Protesten må begrunnes i din særlige situasjon. Det vil da være opp til brannvesenet å avgjøre om behandlingen kan fortsette.

Dataportabilitet

Dersom brannvesenet behandler dine personopplysninger på bakgrunn av ditt samtykke eller en avtale med deg, kan du be om å få overført opplysningene til en annen behandlingsansvarlig, dersom det finnes et reelt valg mellom flere tjenestetilbydere/behandlingsansvarlige.

Rett til å klage

Dersom brannvesenet behandler personopplysninger om deg, har du rett til å klage over behandlingen. Klagen rettes til Datatilsynet.

Dersom du mener at brannvesenet ikke overholder personvernreglene, ønsker vi at du tar kontakt med brannvesenet du har sendt bekymringsmeldingen til.

Ønsker du mer informasjon om dine rettigheter?

På datatilsynets hjemmeside kan du lese mer om dine rettigheter: https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/